top of page

Kulturarv

Musikforskning1998 började jag studera jag musiketnologi vid Umeå Universitet. Tjugo år senare - februari 2018 - disputerade jag med min avhandling "Musiklandskap: Musik och kulturpolitik i Dalarna". Den kan man läsa här: 
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1178904 
Namnlös.png
Arkivarie

​Det var när jag projektarbetade på Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) som jag fick upp ögonen för arkivarieyrket. Men det var inte förrän jag började studera ämnet som jag förstod att arkiven inte enbart handlar om att spara på gamla grejer. De utgör vårt gemensamma, kulturella minne - och är en av förutsättningarna för vår demokrati. Handlingsoffentligheten är livsviktig. Jag har i ett par år arbetat som arkivarie på dåvarande Högskoleverket och ser fram emot arbeta med arkivfrågor igen på ett eller annat sätt i framtiden, gärna i samband med musik och kultur
What archivists do, by Daniel Fredriksson
bottom of page