CV

Daniel Fredriksson

Examen: Fil.mag musiketnologi/arkivvetenskap
Född: 1978
Bor: Stockholm

Daniel Fredriksson
Profil                                                         

 

Etnologi, arkiv, folkmusik och -dans, digitalisering och tillgängliggörande är några av de nyckelord som definierar min kunskap och mitt intresse. Med gedigen och bred utbildning inom bl.a. musiketnologi och arkivvetenskap och med mångårig erfarenhet från musikbranschen söker jag ett jobb där jag får användning för min kunskap. Jag är noggrann i mitt arbete och brukar bli definierad som lugn och kreativ.

Yrkeslivserfarenhet                                     

 

2013 - Doktorand, Umeå Universitet

Avhandlingsprojekt i Musiketnologi i samarbete med Visarkivet/Musikverket.  Jag ska under fyra år följa regionaliseringen av kulturpolitiken samtidigt som jag knyter an till forskningstraditioner om musik och plats. Frågor om identitet, ursprung men också om kulturpolitikens verkningar förväntas aktualiseras genom ett utforskande av den dynamik som uppstår då kulturpolitiken ritar upp en karta med få men stora regioner som innehåller en mångfald av musikuttryck

 

2012 - Arkivarie, Högskoleverket
Ordnar och förtecknar arkivet, dokumenterar elektroniska system och förbereder  myndigheten för övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning. Bistår även  lärosäten, myndigheter och allmänhet med utlämnanden samt utbildar nyanställda i  offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar. Arbetet innefattar även  löpande omvärldsbevakning.

2010 - 2011 Verksregistrator, Högskoleverket
Samlat ansvar för verkets registratur med löpande registrering, arkivläggning och förteckningsarbete.

2008 – 2009 Berättare och musiker, Västerbottensteatern
Föreställningen Getaren var en musikalisk skräckhistoria baserad på arkivmaterial från Västerbottens inland där jag tillsammans med min kollega skrev manus, komponerade musik och framträdde i ett 40-tal föreställningar. Projektet gav mig tillfälle att ytterligare fördjupa mig i Västerbottens och södra Lapplands kulturhistoria.

2006 – 2008 Digitaliseringsassistent, Institutet för språk och folkminnen
Jag arbetade främst med digitalisering och registrering av Dialekt, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeås samlingar av ljud- och bildmaterial (rullband, kassetter, fotografier, dokument). Jag genomförde även mindre insamlings¬¬arbeten och tillgänglig¬görandeprojekt. Arbetet fördjupade mina kunskaper om det immateriella kulturarvet och gav mig omfattande inblick i bland annat handskriftsläsning, tekniska standarder och hantering av arkivmaterial.
 
2005 Pedagogisk plattform, Umeå Folkmusikförening
Arbete med förstudien ”Pedagogisk Plattform för Folkmusik” som syftade till att starta en eftergymnasial folkmusikutbildning i Umeå.

2002 - Musiker och etnolog, Silkwood Music (enskild firma)
Verksam som folkmusiker till konsert och dans runt om i Sverige och Europa. Hållit  återkommande föreläsningar i musiketnologi vid bland annat Umeå Universitet och Luleå tekniska högskola (Musikentreprenörsprogrammet). Höll kurser i folkmusik och ensemblespel vid bl.a. Musikkonservatoriet. Aktivitetsgraden växlar mellan bisyssla, deltid och heltidsarbete.

2003 - 2004 ”Öarnas musik”, förstudie inför Vismuseum, VISUM
Research och planering av ett vismuseum på Holmön utanför Umeå. I förstudien utgick vi från arkivmaterial från Dialekt, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå

2001 - 2002 Folkmusikkonsulent, Skellefteå Kommun
Med syfte att främja folkmusiken i Skellefteå producerade vi en utställning på Skellefteå Museum, organiserade konserter, höll kurser, föreläsningar och mycket annat.

Utbildning                                                 

 

Filosofie magisterexamen 2012: Musiketnologi, arkivvetenskap och IT

2008-2010 Arkivvetenskap och IT, Mittuniversitetet / Malmö Högskola
   Min magisterexamen tog jag genom att vidareutveckla mina kunskaper inom    arkiv- och dokumenthantering samt informationsteknologi. Jag har tillägnat    mig kunskap kring allt från ordnande och förtecknande till elektronisk    informations- och dokumentstyrning, digitala arkiv, webbsidesskapande,    databaser och programmering.

Kurser:

Arkiv- och informationsvetenskap GR A
Arkiv- och informationsvetenskap GR B inklusive uppsats ”Riksarkivet och den    tredje generationens e-förvaltning”

Informatik: Projektledning

Informatik: Problemorienterad programutveckling

Webbteknologier och databaser
 

1998-2001  Etnologi, Umeå Universitet
Något år efter gymnasiet började jag studera humanistiska ämnen vid Umeå  Universitet. Jag fascinerades av ämnet musiketnologi och läste upp till D- nivå. Min uppsats på D-nivå undersökte föreställningar om framtiden och  teknologiska framsteg i olika musikaliska subkulturer. 
 

Kurser:
Musiketnologi A
Musiketnologi B inklusive uppsats ”Det vackra i mörkret”
Etnologi C inklusive uppsats ”On the top of the world”
Etnologi D inklusive uppsats ”The times they are a-changing”
Media och kommunikationsvetenskap A
Miljöetik
Folkmusik i Norden A
Folkmusik i Norden B
Mästarkurs, folkmusik
Myt, magi och ockultism

Kurser (urval)                                            


April 2012  Verksamhetsbaserad arkivredovisning
Ett över hundra år gammalt sätt att redovisa arkiv håller på att ersättas av ett nytt. Riksarkivets föreskrifter för en verksamhetsbaserad arkivredovisning trädde i kraft den 1 januari 2009 och innebär att statliga myndigheters handlingar ska klassificeras och förtecknas efter processerna i myndigheternas egen verksamhet.

 

feb 2011     Upphandlingsdokumentationnov 2007    XML, metadata och metadataelement
Fördjupningskurs bestående av en teoretisk genomgång av grundläggande element och struktur inom XML.

maj 2006    Digitaliseringskedjan
Kursen innehöll genomgång av projekt som arbetsform, bevarande, upphovsrätt, registrering, bildfångst, långtidslagring av digitaliserat material samt tillgängliggörande av kulturarv.